یادداشتی کوتاه از یک روابط عمومی چی

مردم و روابط عمومی ها

یکی از چالش های امروز روابط عمومی ها آگاهی نداشتن افراد و گروهها از وظایف روابط عمومی ها و جایگاه آنها در سطح سازمان هاست.

شیوا شرقی پیله رود-دکترای علوم ارتباطات اجتماعی؛ یکی از چالش های امروز روابط عمومی ها آگاهی نداشتن افراد و گروهها از وظایف روابط عمومی ها و جایگاه آنها در سطح سازمان هاست.

متاسفانه به اشتباه گروه اکثریت افراد وظایف روابط عمومی ها را به چند وظیفه محدود مانند:(بازاریابی یا صزفا جهت دادان اطلاعات ، اطلاع رسانی عمومی و یا تبلیغات بازرگانی )محدود میکنند و در برخی مواقع روابط عمومی ها را به عنوان واحدهای پیام رسان معرفی میکنند.

ولی باید توجه داشته باشیم یک مرکز روابط عمومی و یک روابط عمومی چی در اصل به عنوان یک عنصر هوشمند در سازمان ها دارای وظایف و نقش های بسیازی میباشند.

باید بدانیم که روابط عمومی به عنوان یک علم تلقی میشود و باید برای آن نقش مدیریتی در سازمان ها قایل شویم چرا که روابط عمومی ها ارتباطی مستقیم با مدیریت سازمان ها برای آشنایی مدیران با افکار عمومی و مسائل و مشکلات را دارا هستند.

به طور کلی روابط عمومی علمی ست که در برگیرنده علومی از جمله:( روانشناسی،ارتباطات،مدیریت و رسانه های گروهی ) میشود در اینجا به به علم مدیریت تاکید بسیاز میکنم چرا که در بیشتر تعاریف روابط عمومی توسط اساتید برتر این حوره علم مدیریت یک عنصر جدانشدنی از علم روابط عمومی است و حتی گاهی بالاتر از آن (مدیریت) نیز قرار میگیرد.

که در اینجا میتوانیم به بیانات دکتر محسنیان راد اشاره کنیم که معتقدند: « مهمترین مشکل متخصصان ارتباطات در برقراری ارتباط، این است که بتوانند مفهوم مشابه آن معنایی که مورد نظرشان است را متجلی کنند.این کار بسیار تخصصی و پیچیده است.اینجاست که روابط عمومی تخصصی تر از مدیریت، حسابداری و مدیریت حقوقی است.برای اینکه ترکیبی از دو رشته پیچیده است(ارتباطات با تحولات و مدیریت)»

و اسکات کاتلیپ یکی از پیشکسوتان این رشته معتقد است: « روابط عمومی یک کارکرد مدیریت است که روابط متقابل بین سازمان و افراد مختلفی که در آن کار میکنند و یا با آن سر وکار دارند و حصول موفقیت سازمان وابسته به آنهاست را ایجاد و حفظ میکند و برنامه های عملیاتی را در جهت تفاهم و مقبولیت عامه طراحی و اجرا میکند.»

با توجه به این مطالب،در مجموع دانستن و آگاهی یافتن مردم از وظایف روابط عمومی ها و عملکرد آنها در سازمان ها و ارگانها به افراد در شناخت حوزه و زمینه فعالیت آن سازمان کمک میکند و همچنین افراد در برقراری ارتباط با آن سازمان و دستگاه موفق تر عمل خواهند کرد.

البته باید توجه داشته باشیم،که سازمان ها و دستگاه ها نیز باید برای واحدهای روابط عمومی ارزشی قایل شوند و از نیروهای کارآمد متخصص بهره گیرند و از مسئولیت های غیرمرتبط(وظایف خدماتی و پشتیبانی) که بر عهده روابط عمومی ها نمیباشد بپرهیزند و همچنین حمایت جدی و لازم دستگاه های تخصصی در جهت تقویت و فعال نمودن روابط عمومی ها میتواند موثر واقع شود و در مقابل روابط عمومی ها نیز باید در برقراری ارتباط موثر با مردم،اقشار جامعه و ارباب رجوع برای انعکاس دیدگاه ها و نظرات آن ها به سازمان مربوطه قدرتمند و اصولی عمل کنند.

پس بهتر است به روابط عمومی و حوزه فعالیت آنها با چشمی باز و اگاهانه بنگریم و از پیشداوری های بی اساس و نظریه پردازی های پوج درباره این مسئولیت اساسی و تخصصی بپرهیزیم و به یاد داشته باشیم و بسپاریم که سازمان های موفق دارای روابط عمومی های کارآمد و قدرتمندی هستند.

 

منابع:
مقاله « روابط عمومی و پیام رسانی »، دکتر مهدی محسنیان راد
مقاله « روند شکل گیری تعریف روابط عمومی »، دکتر محمد حسن پرداخت چی