جامعه کنونی درگیر “بافت موقعیت ارتباطی هشدار” است

روابط عمومی ها برای شفاف سازی ، دست از گزارش عملکرد نویسی های فرمایشی بردارند. انتشار گزارش عملکرد برای بافت" موقعیت عادی " مناسب است.

حمید شکری خانقاه؛ روابط عمومی ها بدانند شفاف سازی ، گزارش عملکرد نویسی نیست.

روابط عمومی ها برای شفاف سازی ، دست از گزارش عملکرد نویسی های فرمایشی بردارند. انتشار گزارش عملکرد برای بافت” موقعیت عادی ” مناسب است. روابط عمومی حرفه ای برای مدیریت راهبردی ارتباطات سازمانی به منظور “باز امید آفرینی” و برگشت آرامش منجر به اعتماد در افکار عمومی ؛بایستی برنامه ارتباطات و استراتژی “بافت موقعیت ارتباطی هشدار “را طراحی و اجرا کنند.

بافت موقعیتی ارتباطی هشدار یعنی وضعیتی که فضای گفتمانی جامعه ابهام آلود و پر از تردید است …در چنین موقعیتی بافت انتقال پیام و زبان گفتگو بر امید آفرینی و شفافیت نسبت به آینده متمرکز است.

اگر سازمانها به صورت کلیشه ای نسبت به انتشار گزارش عملکرد و اطلاع رسانی آمار و اقدامات سالهای گذشته اقدام کنند عملاً کاری از پیش نبرده اند و این گونه پیامها در بافت موقعیت هشدار به هیچ عنوان به شفاف سازی و رفع تنش در جامعه نمی‌انجامد. بافت موقعیت گفتگو و زبان پیام عملاً ابهام آمیز و وضعیت ابهام تشدیدخواهد شد. قطعاً فضای شایعه سازی و تردید و بدگمانی و فضای نارضایتی دوچندان و مضاعف خواهد شد .

به همین دلیل است که روابط عمومی ها برای زبان گفتمان “بافت موقعیت ارتباطی هشدار” بایستی برنامه ارتباطی ویژه آن را با تمرکز بر آینده نگری و ایجاد امید و ارامش سازی تدوین کنند. در شرایطی که هم اکنون جامعه ما با آن روبروست، روابط عمومی های دولتی و غیر دولتی مسئول ایجاد آرامش و رفع تنش در جامعه هستند و باید تمام هم و غم خود را بر “موقعیت ارتباطات بحرانن ” متمرکز کنند.

اکنون فضای جامعه دستخوش بحران های هیجانی افکار عمومی وناامیدی است .کشورهای خارجی از یک طرف و برخی ار جناحهای داخلی از دیگر سوی به این التهاب دامن میزنند. برای آرام سازی فضای ملتهب جامعه ما نیاز به گزارش عملکرد نداریم . روابط عمومی ها همراه با رفتار ارتباطی مدیران ارشد بایستی بر مدیریت احساسات و کلمات و بینش جامعه متمرکز باشند .همراه کردن افکار عمومی یعنی توجه به دغدغه های آنان و توجه به این دغدغه های ارتباطی جلب اعتماد و حمایت مردم را بدنبال خواهد داشت. همراهی و مشارکت فعال مردم‌ با ارائه برنامه های ارتباطی زود بازده و تمرکز بر نشان دادن “نتایج” اقدامات مدیران در بافت موقعیت ارتباطی هشدار الزامی و اجتناب ناپذیر است…استراتژی ارتباطی گفتگو و خودگشودگی سازمانی راه حل برون رفت از این موقعیت است .