امام علی (ع) می فرمایند:

قلب‌ها دریچه نفوذ هستند آنکه صادقانه نفوذ کند پایدارترین مهمان است

ما انسان ها از دریچه قلبمان با بکدیگر ارتباط برقرار می کنیم.

امام علی (ع) می فرمایند: قلب‌ها دریچه نفوذ هستند آنکه صادقانه نفوذ کند پایدارترین مهمان است

ما انسان ها از دریچه قلبمان با بکدیگر ارتباط برقرار می کنیم.

از دریچه قلبمان قبل از انکه کلامی بیان سود همدیگر را می بینیم و می شنویم و کلید این ارتباط طلایی صداقت و محتوا است.

وقتی صادقانه و با نیتی مثبت بر آمده از هدفی متعالی قصد برقراری ارتباط با فردی را داریم او قبل از انکه کلامی بین‌ما رد و بدل شود ان را دریافت می کند.

در حقیقت در یک فرایند ارتباط بین فردی پنجاه درصد فرایند در قلب گوینده و شنونده قراردارد.

انسان های که صادق نیستند حتی وقتی زیباترین کلامت را هم به کار می برند احساس بدی به ما دست می دهدو منتقدین نیک سیرت حتی اگر در ابتدای امر باعث ناراحتی ما شوند اما در نهایت سادی را به قلبمان سرازیر می کنند. این مهمترین و حیاتی ترین اصل روابط عمومی زندگی است.

دکتر هادی زمانی