روابط عمومی نوین ایران

جذاب بودن یا اثر بخش بودن کدامیک در ارتباطات موثر تر است؟

مذاکره فروش و مذاکره خدمات مشتریان و مذاکره مربوط به اتحادیه‌های کارگری از جمله موضوعاتی هستند که مورد توجه قرار گرفته‌ است. در اصول و فنون مذاکره جذابیت چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اما در مقابل مهارت متقاعدسازی  از استقبال بسیار بیشتری بهره‌مند می‌شود.

 

اصول و فنون و مذاکره

 

در اصول و فنون مذاکره، منطقی است که همزمان به مواضع و گفته‌های صریح طرف مقابل و نیز به منافع پنهان و احساسات ناگفته‌ی او توجه کنیم. اما بحث‌هایی مانند تحلیل علائم چهره و زبان بدن به خاطر جذاب بودن، سهم بسیار بیشتری از توجه را به خود جلب کرده‌اند.

در حدی که مذاکره کردن گاهی اوقات در حد رفتار یک کارآگاه یا بازجو و تلاش دائمی برای کشف انگیزه‌های پنهان کاهش یافته است. کم نیستند آموزش‌های مذاکره که در آن‌ها، درک و تحلیل مواضع و گفته‌های صریح افراد، در حاشیه‌ی آموزش و در سایه‌ی پیام‌های پنهان و رفتارهای غیرکلامی قرار می‌گیرد.

 

همچنین تسلط کلامی به معنای شناخت کلمات و به‌کارگیری درست آنها و مهارت در شفاف‌ترین و شیواترین بیان حرف‌ها از کلیدی‌ترین زیرمجموعه‌های مهارت ارتباطی است. اما بازی‌های کلامی و ترفندهای کلامی و ایجاد ابهام و ایهام در گفته‌ها، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

 

جذابیت یا اثربخش بودن؟

 

در مهارت گفتگو، شاید به علت جذابیت کمتر، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اما در مقابل مهارت متقاعدسازی  از استقبال بسیار بیشتری بهره‌مند می‌شود.

در آموزش مهارتهای ارتباطی، منطقی است که مهارت های ارتباطی اثربخش‌تر (حتی اگر جذابیت کمتر دارند) در مقایسه با مهارتهای جذاب‌تر در اولویت قرار گیرند.

 

معرفی کتاب اصول فنون مذاکره

 

یکی از کتابهایی که در فهرست برترین کتابهای مذاکره در سطح بین المللی مورد اشاره قرار گرفت، کتاب اصول و فنون مذاکره نوشته راجر فیشر و ویلیام یوری بود.

بته عنوان اصلی کتاب، Getting to yes است که در فارسی به همت دکتر مسعود حیدری و نیز آقای مهدی قراچه داغی به عنوان‌های مختلف از جمله اصول و فنون مذاکره و نیز توافق اصولی و همچنین مذاکره اصولی ترجمه شده است.

مذاکره فروش و مذاکره خدمات مشتریان و مذاکره مربوط به اتحادیه‌های کارگری از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اگر چه از انتشار نخستین ویرایش کتاب بیش از سه دهه می‌گذرد، اما به این علت که کتاب کوشیده است فرایند کلی مذاکره را بررسی کند، هنگام خواندن آن احساس نمی‌کنیم که با کتابی قدیمی مواجه هستیم.

به همین علت همچنان این کتاب نقش مخرج مشترک فهرست منابع درسی دوره مذاکره در دانشگاه‌های معتبر جهان را ایفا می‌کند.