برگزاری سمینار آموزشی مدیریت بحران در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز

سمینار آموزشی مدیریت بحران با هدف آشنایی با اصول مقابله با انواع بحران ها و ضرورت آماده سازی و ارتقای توانمندی کارکنان در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد
سمینار آموزشی مدیریت بحران با هدف آشنایی با اصول مقابله با انواع بحران ها و ضرورت آماده سازی و ارتقای توانمندی کارکنان در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد

سمینار آموزشی مدیریت بحران با هدف آشنایی با اصول مقابله با انواع بحران ها و ضرورت آماده سازی و ارتقای توانمندی کارکنان در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران، سمینار آموزشی مدیریت بحران با تشریح انواع بحران ها در دنیا و کشور و نکات مهم مقابله با این رویدادها، با حضور کلیه کارکنان واحدای اداری، درمانی، انتظامات و … در سالن همایش شهید دکتر رهنمون بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد.

 فریبا بریهی سوپروایزر آموزشی و دبیر کمیته مدیریت بحران مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز، ضمن بیان تعریفی از حادثه و بحران، اظهارداشت: هر رویداد، رخداد و یا اتفاق غیر منتظره، غیر پیش بینی شده و نامطلوب که منجر به جراحت افراد و یا آسیب به محیط زیست یا خسارت به اموال شود، را حادثه می نامند و بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است.

همچنین در این بخش عنوان شد: خطر عبارت است از شرایط یا اعمال بالقوه ناایمنی است که می تواند منجر به آسیب، بیماری یا مرگ فرد شده و یا به اموال و تجهیزات و محیط زیست صدمه وارد کند؛ ۸۸ درصد از حوادث ناشی از انجام اعمال ناایمن، ۱۰ درصد به دلیل شرایط ناایمن و ۲ درصد نیز به دلیل وقوع موارد اضطراری هستند.

در این سمینار بر لزوم ایجاد مکان های تجمع ایمن هنگام تخلیه اضطراری در بیمارستان ها نیز تاکید شد که مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز محل هایی را برای این منظور در حوالی فضای سبز سالن شهید دکتر رهمون ایجاد کرده است.

در سمینار مدیریت بحران همچنین ارتقای هماهنگی میان مسئولان واحدها و کلیه پرسنل و آشنایی با کدهای مربوط به بحران مورد تاکید قرار گرفت.