تأثیرات مثبت و منفی رسانه ها

وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، دراثر خود باعنوان وسایل ارتباط جمعی

درباره وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، «معتمدنژاد» دراثر خود باعنوان «وسایل ارتباط جمعی»، ۳ وظیفه را یادآور می شود :
الف) وظایف خبری و آموزشی
ب) وظایف راهنمایی و رهبری
ج) وظایف تفریحی و تبلیغی
کودکان ما امروزه در کنارتربیت خانوادگی و تربیت مدرسه ای، ازتربیت رسانه ای نیز برخوردارند؛ تا آن جا که «مارگارت مید» روزی از تلویزیون به عنوان نیمه دوم والدین یاد می کند و بدون شک منظور او از این تعبیر، این نکته بوده است که کودکان ما امروز، اوقات به مراتب بیشتری را در مقابل تلویزیون می گذرانند تا با والدینشان. ازاین دیدگاه ،شاید مناسب تر باشد تا از والدین به عنوان چهارمین یا حتی پنجمین قسمت والدین کودک یاد کنیم و نقش موثر و حاضر و نافذ تلویزیون، دیسک و صفحات موسیقی، رادیو و سینما را در اولویت قراردهیم.
ذکرنکته فوق زنگ خطری را برای خانواده ها و نهادهای آموزشی و تربیتی بصدا درآورده است و این زنگ خطر را «نیل پستمن» درحدود یک دهه است که به گوش جهانیان رسانده است و از رسانه های تصویری به عنوانی ابزاری نام می برد که باعث زوال دوران کودکی می شود و معتقد است تلویزیون، دیواره های حایل میان جهان کودک و دنیای بزرگسال را از میان برداشته است. البته نگاه او نگاهی انتقاد آمیز است تکنولوژی این مسأله راعنوان می کند که فرهنگ در سلطه تکنولوژی است و تسلیم آن.