اینترنت؛ تجمیع مزایای رقبا

اینترنت و فضای مجازی، تقریبا همه حواس انسان را درگیر خود می‌کند و هر چیزی از صوت، متن، تصویر ثابت و تصویر متحرک در آن وجود دارد. مخاطب می‌تواند با یک جستجوی ساده محتوای خود را در هر قالبی پیدا کند. از این رو اینترنت و فضای مجازی ماهیتی چند رسانه‌ای دارد

اینترنت و فضای مجازی، تقریبا همه حواس انسان را درگیر خود می‌کند و هر چیزی از صوت، متن، تصویر ثابت و تصویر متحرک در آن وجود دارد. مخاطب می‌تواند با یک جستجوی ساده محتوای خود را در هر قالبی پیدا کند. از این رو اینترنت و فضای مجازی ماهیتی چند رسانه‌ای دارد

برخی از ابزار ارتباطی با چند حس انسان سروکار دارد. اما اینترنت و فضای مجازی، تقریبا همه حواس انسان را درگیر خود می‌کند و هر چیزی از صوت، متن، تصویر ثابت و تصویر متحرک در آن وجود دارد. مخاطب می‌تواند با یک جستجوی ساده محتوای خود را در هر قالبی پیدا کند. از این رو اینترنت و فضای مجازی ماهیتی چند رسانه‌ای دارد. این محیط جدید، به‌دلیل دارابودن این شرایط، مثل همه رسانه‌های دیگر معماری خاص خود را دارد. درواقع، جهان واقعی تحت شرایطی خاص در جهان مجازی بازتعریف و معماری می‌شود.

مارشال مک‌لوهان، وسایل ارتباطی را در امتداد حواس انسان می‌داند. یعنی اگر قرار بود حس شنوایی در انسان گسترش پیدا کند و خارج از وجود انسان نیز ادامه داشته باشد، رادیو اختراع می‌شد که البته این اتفاق نیز افتاد! همه رسانه‌ها و ابزار ارتباطی که به وجود آمد، یکی از حواس انسان را درگیر خود می‌کند. برخی از این رسانه‌ها تک‌حسی است و با یک حس انسان سروکار دارد مانند کتاب و مطبوعات؛ برخی دیگر از ابزار ارتباطی چندحسی هستند و با چند حس ما سروکار دارند مانند تلویزیون و سینما.