آغاز برنامه آموزشی اطلاعات و ارتباطات در وزارت معادن وپترولیم افغانستان

برنامه آموزشی اطلاعات و ارتباطات به منظور تقویت فرهنگ اطلاع رسانی و تشویق ادارات ذیربط جهت شریک سازی اطلاعات با مراجع ذیربط، توسط ریاست اطلاعات و ارتباط عامه با حضور داشت محترمه غزال حبیب یار صافی معین مالی و اداری وزارت معادن وپترولیم، عدۀ از روئسا و کارمندان این وزارت به روز یکشنبه مورخ اول میزان ۱۳۹۷در تالار ورکشاپ های این وزارت آغاز گردید.

نخست صیام الدین پسرلی مشاور ارشد مقام وزارت در امور اطلاعات و ارتباطات ضمن تشکر از همه اشتراک کننده گان در مورد این برنامه معلومات مفصل ارایه نموده گفت: ” این برنامه آموزشی به مدت ۲۱ روز برای ۳۰ تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم برگزار میگردد که شامل موضوعات مهم مانند معرفی اطلاعات و ارتباطات، گزارش نویسی معیاری، اطلاعیه و اعلامیه مطبوعاتی، قصه های موفقیت، ترتیب پلان ارتباطات، عکاسی، تخلیق در دیزاین، استفاده موثر از صفحات اجتماعی، اهمیت همکاری، اهمیت زمان و سایر موضوعات مرتبط دیگر میباشد.”

محترمه غزال حبیب یار صافی معین مالی و اداری وزارت معادن وپترولیم بعد از استماع معلومات، از فعالیت های ریاست اطلاعات و ارتباطات عامه تشکر نموده گفت: ” دسترسی به معلومات حق مسلم مردم است و جهت جمع آوری معلومات از مرکز و ولایات و نشر به موقع آن یک مکانیزم مشخص اطلاعاتی ساخته شود، در ضمن ارگان های ذیربط این وزارت مکلف اند تا معلومات، گزارشات دقیق، دست آوردها و پیشرفت های خود را در اختیار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه قرار دهند تا از این طریق همگانی گردد.”

محترمه صافی افزود:” تلاش باید صورت گیرد تا گزارشات ساحوی از جریان معدنکاری و پروژه های که در حال تطبیق هستند و مردم نیاز به آگاهی آن دارند، توسط رسانه های جمعی با مردم شریگ گردد”

 

 

بعداً محترم عبدالقدیر مطفی سرپرست ریاست اطلاعات وارتباط عامه ضمن اینکه اطلاع رسانی را به وقت و زمانش مهم دانست گفت:” همکاری کارمندان ریاست های مرکز و ولایات با ریاست اطلاعات و ارتباطات بسیار مهم است و به منظور رفع چالش های موجوده در عرصه اطلاع رسانی روی یک طرح و میکانیزم جدید کار جریان دارد که به زودترین فرصت به دسترس شما قرار خواهد گرفت.”

بعداً محترم صیام پسرلی با ارائیه پرزنتیشن تمام مزایای اطلاع رسانی را مفصلاً تشریح نمود. این برنامه برای مدت بیست روز دیگر دوام دارد.