نقش رسانه ها در توسعه روابط عمومی

روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان دو حلقه از یک زنجیر در فرآیند برقراری ارتباط بین مسئولان دستگاه ها و دولتمردان با مردم نقش تعیین کننده ای را عهده دار هستند. در مجموع میتوان گفت مشخصه ها و معیارهایی نظیر ماهیت رسانه ای، اطلاع رسانی، مخاطبان یکسان، بهره گیری از فنون و ابزارهای ارتباطی مشابه هدف اقناع و ترغیب و تنویر افکار عمومی و ایجاد پیوند.

بدون تردید روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان دو کانون مهم از نظام ارتباطی و اطلاع رسانی نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های عمومی جامعه و فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی، برعهده دارند. امروزه یکی از مهمترین و حساس ترین وظایف روابط عمومی ها در بعد برون سازمانی برقراری ارتباطی صحیح و اندیشمندانه برپایه عقل و خرد با رسانه های جمعی است. در واقع یکی از مهم ترین ابزارها برای اینکه هدف، مقصود اصلی و جان کلام گزارش های شما را به سمع و نظر مخاطبان برساند همانا رسانه ها هستند.اگر به پیشینه تشکیل اولین واحد روابط عمومی در دنیا نگاهی گذرا داشته باشیم به این واقعیت می رسیم که این حرفه و فن از نظر ماهیت و کارکرد قرابت زیادی با رسانه ها دارد .به نحوی که در یکی از تعاریف قدیمی، روابط عمومی را هنر کاربرد خردمندانه از رسانه ها برای نفوذ در افکار عمومی تعریف کرده اند.
سازمان می تواند به عنوان یک شریک برای رسانه ها، بدون آنکه استقلال خود را از دست بدهد محسوب گردد. در مجموع، نقش رسانه ها در توسعه روابط عمومی یک کانال کلیدی برای آگاه سازی شهروندان هستند تا آنان را از فعالیت و نقش سازمان و قدرت و جایگاه آن در کشور بطور مطلوب و شایسته آگاه و مطلع سازند.

اهداف مشترک و رسیدن به واحد ارتباطی کامل

با نگاهی به نوع ماهیت، وظایف، مسئولیت ها و کارکردهای روابط عمومی ها و رسانه های جمعی میتوان به اهداف و فصل های مشترک و واحدی بین فعالیت های روابط عمومی ها و رسانه ها رسید. هر دو به دنبال تهیه و تدوین و انعکاس اخبار و گزارش رویدادها هستند و در این فرآیند از فنون و تکنیک ها و ابزارهای مشترکی نیز بهره میگیرند.روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان دو حلقه از یک زنجیر در فرآیند برقراری ارتباط بین مسئولان دستگاه ها و دولتمردان با مردم نقش تعیین کننده ای را عهده دار هستند. در مجموع میتوان گفت مشخصه ها و معیارهایی نظیر ماهیت رسانه ای، اطلاع رسانی، مخاطبان یکسان، بهره گیری از فنون و ابزارهای ارتباطی مشابه (خبر، گزارش، مقاله، جلسه گفت و شنود و …) هدف اقناع و ترغیب و تنویر افکار عمومی و ایجاد پیوند بین مسئوالن و مردم این موقعیت و زمینه را ایجاد کرده است که روابط عمومی ها و رسانه های جمعی از لحاظ موقعیت و کارکرد دارای وظایف و اهدافی مشترک باشند و همکاری آنان با یکدیگر فرآیند وظیفه ای هر دو واحد ارتباطی را کامل کند.