تاثیر رسانه بر سبک زندگی غیرقابل انکار است

تهیه محتوای مناسب و اثربخش برای رسانه که دارای تاثیرات مثبت باشد لازمه یک رسانه مفید است تا علاوه بر تبیین سبک زندگی اسلامی ایرانی بتواند مشکلات جامعه را رهنمود باشد.

سبک زندگی تحت تاثیر رسانه‌ی تلویزیون  قرار می گیرد و می توان گفت خوراک فکری زیادی توسط رسانه به افراد القا می شود.یکی از مشکلات برنامه‌های رسانه  را ترویج و اشاعه فرهنگ تجملگرایی در زندگی که سبک زندگی را تحت تاثیر قرار داده است.

اینکه برنامه های رسانه نگرش‌ها، شیوه‌های زندگی، رسوم، عادات و ترجیحات مردم را زیر و رو  می کند و در مواردی رسانه به بنگاه‌های تبلیغاتی، بسته به نوع کالایی خاص، تشریفات یا مدل خانه ها در سریالها تبدیل شده که مصرف و لوکس گرایی را تقویت کرده است.با تاکید بر اهمیت برنامه ها در تلویزیون و تهیه محتوای مناسب و اثربخش برای رسانه که دارای تاثیرات مثبت باشد لازمه یک رسانه مفید است تا علاوه بر تبیین سبک زندگی اسلامی ایرانی  بتواند مشکلات جامعه را رهنمود باشد.