رئیس روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد

رئیس روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی به موجب حکمی از سوی مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران جناب آقای رضا احمدزاده به سمت رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب شد.