انتصاب در روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان
به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با صدور احکام جداگانه ای از سوی مهندس علیرضا علیزاده رئیس هیات مدیره ومدیرعامل این شرکت ، ایرج مهرکنان به سمت سرپرست اداره حسابداری قیمت تمام شده در حوزه معاونت مالی وپشتیبانی ، تابان معبودی به عنوان سرپرست گروه بودجه وآمار در حوزه معاونت برنامه ریزی ومهندسی و علی زرگری به سمت سرپرست اداره رسانه وارتباطات الکترونیکی در حوزه روابط عمومی منصوب شدند.