دکتر علی اصغری به عنوان سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب شد

دکتر علی اصغری به عنوان سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر علی اصغری به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی  این دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر اکبر قویدل مدیر قبلی این حوزه تقدیر شد.