روابط عمومی ها ابزاربازتولیدتغییرات وهمبستگی اجتماعی هستند

عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: روابط عمومی ها به عنوان نهادهای اجتماعی باید نقش تعیین کننده ای در ایجاد تغییرات توسعه ای درجامعه داشته باشند.

به نقل از ستاد خبری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی،دکترهادی خانیکی عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که باموضوع الزمات روابط عمومی آینده دراین سمپوزیوم سخنرانی می کرد ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: بدون تردیدامروزه روابط عمومی ها تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل آشکار ونهان وزیست بوم های رسانه ای قرار دارند و آینده ی روابط عمومی مبتنی بر جامعه ی شبکه ای خواهد بود که بستگی به یک سری عوامل سخت افزاری و نرم افزاری دارد.
وی افزود: روابط عمومی آینده به منزله یک متن دربرابرزمینه ای در حال تغییرات دائم اجتماعی و ارتباطی است که در جامعه ایران موضوع تغییرات اجتماعی کمتر درروابط عمومی ها مورد توجه قرارگرفته است.
دکترخانیکی ویژگی  روابط عمومی آینده را با تاکید بر زمینه های میان رشته ای و میان حرفه ای دانست وگفت: محتوا محوربودن، انگاره سازی ، پایش گری وهوشمندی از جمله مهمترین الزامات روابط عمومی ها آینده است.