انتصاب مدیر روابط عمومی نظام پزشکی تهران بزرگ

انتصاب دکتر مجید قمی بعنوان مدیر روابط عمومی نظام پزشکی

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی، دکتر مجید قمی دبیر هیأت مدیره تهران، بعنوان مدیر روابط عمومی نظام پزشکی تهران منصوب گردید