مدیر جدید روابط عمومی دانشگاه تبریز منصوب شد

با حکم دکتر میررضا مجیدی، رییس دانشگاه تبریز محسن بابازاده به عنوان مدیر جدید روابط عمومی دانشگاه تبریز منصوب شد.

با حکم دکتر میررضا مجیدی، رییس دانشگاه تبریز محسن بابازاده به عنوان مدیر جدید روابط عمومی دانشگاه تبریز منصوب شد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، در بخشی از حکم رییس دانشگاه تبریز آمده است: نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از تجارب ارزشمند صاحب نظران و جلب مشارکت همکاران محترم، در حسن انجام این مسئولیت خطیر موفق و موید باشید.

مشاور ارشد سازمان آموزش و پرورش و مدیر اجرایی و مدیر مسوول چندین نشریه موضوعی از جمله سوابق وی است.پیش از این ذوالفقار همتی این سمت را برعهده داشت.