روابط عمومی بازوی توانای مدیریت

مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه درنشست روابط عمومی ها

مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: روابط عمومی بازوی توانای مدیریت است که باانعکاس مفید عملکردادارات وبرقراری ارتباط موثر با جامعه هدف درراه پیشبرد اهداف نقش بسزایی دارد.

کیومرث مظفری با تسیلت اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) وبا تبریک “هفته بیمه سلامت”،گفت:بااقدامات وبرنامه های انجام شده دراین هفته،بیمه سلامت به مردم بیشتر شناسانده شد وامیدواریم درسالی های آینده نیز این کار با برطرف نمودن نواقص به نحوبهتری انجام گردد.