تقویت روابط عمومی ها می تواند باعث انعکاس هنرمندانانه‌، خدمات ارزشمند دولت تدبیر و امید شود

روابط عمومي نقش اهميت و جايگاه مهمي در دنياي ارتباطات، تنوير افکار عمومي و همراهي با اصحاب مطبوعات و رسانه هاي گروهي دارد و در اين خصوص روابط عمومي ها در پيشبرد، پيگيري و اجراي راهبردها و برنامه هاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت تدبير و اميد وظيفه مهم و سنگيني را بعهده دارند.

روابط عمومی نقش اهمیت و جایگاه مهمی در دنیای ارتباطات، تنویر افکار عمومی و همراهی با اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی دارد و در این خصوص روابط عمومی ها در پیشبرد، پیگیری و اجرای راهبردها و برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی دولت تدبیر و امید وظیفه مهم و سنگینی را بعهده دارند.

رضا خانی بخشدار مرکزی شهرستان پاکدشت در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های ادارات شهرستان پاکدشت که به میزبانی بخشداری مرکزی برگزار شد، ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان حاضر در جلسه، اظهار کرد: مهمترین ابزار و عوامل تامین قدرت، قدرت های علمی، اقتصادی، دیپلماتیک، فرهنگی و قدرت رسانه می باشد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران ، وی بیان کرد: یکی از مهمترین ابزار غیر قابل انکار یک نظام، رسانه است که انتظار روابط عمومی ها با توجه به ارتباط نزدیک با رسانه ها به نقش مهم و تاثیرگذار در توسعه جامعه، ابتدا نسبت به جمع آوری و پردازش اطلاعات صحیح اقدام کرده و پس از آن اقدام به انتشار اخبار کنند.

خانی تصریح کرد: روابط عمومی نقش اهمیت و جایگاه مهمی در دنیای ارتباطات، تنویر افکار عمومی و همراهی با اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی دارد و در این خصوص روابط عمومی ها در پیشبرد، پیگیری و اجرای راهبردها و برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی دولت تدبیر و امید وظیفه مهم و سنگینی را بعهده دارند.

خانی گفت: متاسفانه با آنکه دولت خدمات بزرگی انجام داده است که بخشی از آن نیز در کلیپ آماده شده توسط روابط عمومی بخشداری مرکزی به نمایش در آمده است، الا ایحال در انعکاس اقدامات و خدمات دولت در بیان آن دچار مشکل هستیم.

وی تصریح کرد: تقویت روابط عمومی ها می تواند باعث انعکاس هنرمندانانه‌، خدمات ارزشمند دولت تدبیر و امید شود که به سمع و نظر مردم برسانند، روابط عمومی ها باید مطلع ترین و آگاه ترین افراد به مسائل هر سازمان و نهاد ها باشند تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت آن سازمان را برای دستیابی به هدف های پیش بینی شده و رفع مشکلات مردم یاری کنند.

وی افزود: در این راستا شورای روابط عمومی نیز باید برنامه ریزی درست و دقیقی در راستای انعکاس صحیح اقدامات دولت تدبیر و امید داشته باشد.