معرفی دکتر باقرساروخانی از زبان محمد سلطانی فر

از زمانی که من پا در عرصه روزنامه نگاری گذاشتم و این حوزه را تجربه کردم یکی از تجربه های من آشنایی با دکتر ساروخانی بود چرا که قبل از اینکه با ایشان آشنا بشوم و شخصیت ایشان را از نزدیک ببینم با کتاب های ایشان آشنا شده بودم و یکی از دریچه هایی که مرا وادار کرد که به حوزه ارتباطات نگاهی متفاوت داشته باشم کتاب های جناب دکتر (دکتر باقرساروخانی) بود.

روابط عمومی نوین ایران؛ از زمانی که من پا در عرصه روزنامه نگاری گذاشتم و این حوزه را تجربه کردم یکی از تجربه های من آشنایی با دکتر ساروخانی بود چرا که قبل از اینکه با ایشان آشنا بشوم و شخصیت ایشان را از نزدیک ببینم با کتاب های ایشان آشنا شده بودم و یکی از دریچه هایی که مرا وادار کرد که به حوزه ارتباطات نگاهی متفاوت داشته باشم کتاب های جناب دکتر (دکتر باقرساروخانی) بود.

به جرات می توانم بگویم دینی که ایشان علی رغم اینکه حوزه تخصص ایشان حوزه جامعه شناسی و جامعه شناختی است به حوزه ارتباطات داشتند و جایگاهی که ایشان در حوزه ارتباطات پیدا کردند غیرقابل قیاس با اساتید دیگری است که در این حوزه کار کرده اند من نمی خواهم بگویم کمتر یا بیشتر به هر حال هر کدام نقشی داشتند اما جایگاه و پنجره ای که ایشان به این حوزه باز کردند یک جایگاه جامعه شناسی بود و ما این خلا را همیشه در حوزه ارتباطات داشتیم و از زوایای مختلف روانشناسی و از زوایای مختلف جامعه شناسی زوایای مختلفی که به هر حال امروز ما ارتباطی ها در حوزه ارتباطات داشته ایم.

اما شخصیت فردی جناب آقای دکتر باقرساروخانی؛ من در طول این بیست سال هیچ گاه صدای بلند ایشان را نشنیدم.

طنین آرام بخش صدای دکتر ساروخانی آن قدر آرامش بخش بود که در اوج نگرانی ها و اضطراب های هر کسی حتی هر فردی در فضای دانشجویی و همکاری؛ این فرد می توانست آرامشی را بر فضای دو طرفه ، سه طرفه یا جمعی در این حوزه ها ایجاد می کرد را شکل بدهد.

در حوزه دفاع از پایان نامه هایی که به عنوان همکار کنار ایشان بوده ام بسیار یاد گرفتم و حتی در کسوتی که همکار ایشان بوده ام به جرات می توان گفت هیچ گاه خود را جدای از دانشجویان و فردی که داری کاری را دنبال می نماید ندانستند و همیشه همراهشان هستند.

نکته دیگری که در حوزه دانشگاهی بخواهیم از وجود ایشان استفاده بکنیم و بگوئیم این است که ایشان هیچ گاه در کلاس کم فروشی نکردند.

ایشان هر گز به اصطلاح مطالبه ای نداشتند که بخواهند دانشجو بخشی از بار کلاسی را به عهده داشته باشند یا حتی عدم حضور در کلاس درس.

برای ایشان آرزوی بیش از ۱۲۰ سال عمر طولانی دارم.

مطمئن هستم ایشان با توجه به سلامت روند سبک زندگی که تا الان داشته اند چه در خورد و خوراک ، چه در رفتار ، چه در استراحت و چه در سیستم های مختلف زندگی ایشان انشاالله این فضا را خواهند داشت تا عمر درازی را برای خودشان داشته باشند و این سعادت را من و دانشجویان مثل من داشته باشند تا از ایشان بتوان بهره کافی و وافی را ببریم.

دکتر محمد سلطانی فر