روابط عمومی زندگی؛ کتابی برای زندگی

جهان از کلمه آفریده شده است و این کلام است که قدرت تغییر و پیشرفت را ایجاد می کند. اصلی که در فرایند ارتباط بین فردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کتاب «روابط عمومی زندگی» با تبیین جایگاه «قدرت کلمه» به قلم توانای نویسنده آغاز می شود و با بهره گیری از حکایات اندیشمند بزرگ، شیخ عطار در منطق الطیر، دنبال می شود و سپس با تعریف ارتباطات و توجه به مفهوم واژه شناسی ارتباط (اطلاع)،توجه خود را به پاسخ این سوال معطوف می دارد که «چگونه یک ارتباط بین فردی موفق را مدیریت کنیم؟»

در ادامه متن تشریح فرآیند ارتباط بین فردی و گفتگو؛ به نقش «نیت قلبی» گفتگو پرداخته و سپس با پردازش اصول کاربرد، زبان کلام و زبان بدن،تلاش می کند تا مهارتهای ارتباطی بین فردی اعم از مشارکت در گفتگو، مهارت های گفتگو، مهارتهای گوش دادن، مهارت های غیر کلامی، درخواست کردن، پرسیدن، مدیریت تعارض، مذاکره، داوری و میانجی گری و مواجه با انتقاد را طرح و آموزش دهد. در مجموع اثری موجز با زبانی ساده و داستانی که با ذکر حکایات و داستانهای ارزشمند سعی نموده است تا اصول برقراری ارتباط بین فردی و مهارتهای آن را به خوبی به مخاطب منتقل نماید.

کتاب «روابط عمومی زندگی» آخرین اثر هادی زمانی جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده در عرصه علوم ارتباطات اجتماعی است که سعی نموده جنبه عملیاتی و کاربردی فرضیه خود را در این قالب بیان نماید.

این کتاب توسط انتشارات پیمان دانش و در راستای کمیته پژوهشی و نشر «خانه ارتباطات استان اصفهان» منتشر شده است.

لازم به ذکر است که هادی زمانی در کتاب روابط عمومی اثربخش و فراگیر ضمن طرح این فرضیه تلاش نموده است تا با بسط دیدگاههای پارسونز، مرتون وهابرماس در روابط عمومی؛ سطوح تحلیل ارتباطی را برای جامعه تعریف و روابط عمومی را دانش اجتماعی و حلال مشکلات امروز جامعه معرفی نماید.