نقش مؤثر روابط عمومی در ایجاد تعامل بین مجموعه های درون و برون سازمانی

نقش مؤثر روابط عمومی در ایجاد تعامل بین مجموعه های درون و برون سازمانی

دکتر محمدرضا حقیقی دبیر انجمن روابط عمومی ایران در حاشیه برگزاری همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی که با حضور سفیر کره جنوبی و هیئت همراه، پروفسور کیم از کره جنوبی، دکتر کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی، خانم دانشور عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دکتر محجوب استاد دانشگاه، تایماز سید مصطفایی دبیر همایش، سید جواد کلاهدوزان مشاور عالی وزارت صمت، دکتر صفری معاون مرکز توسعه سیاستهای راهبردی وزارت راه و شهرسازی، دکتر بهنام عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران و استقبال مدیران بنگاه های اقتصادی برگزار شد، یادداشتی درخصوص وابط عمومی و نقش مؤثر آن در بهبود وضعیت سازمان و ایجاد تعامل بین مجموعه های درون و برون سازمانی منتشر کرد.

نظام جامع اطلاعات و ارتباطات از جمله ارکان حیاتی برای نیل به توسعه همه جانبه پایدار در تمامی کشور های جهان به شمار می رود.این نظام اضلاع گوناگونی دارد که عبارتند از اطلاع یابی ،روابط عمومی، رسانه ، اطلاع رسانی ، تبلیغات، بازاریابی ، بازار افزایی ، ارتباطات استراتژیک، نظام جامع روابط عمومی و قانون جریان آزاد اطلاعات ؛که برای نیل به هدف مورد نظر همه این اضلاع ضمن تعامل با هم مورد استفاده قرار می گیرند.همان طور که اشاره شد یکی از اضلاع مهم نظام جامع اطلاعات و ارتباطات روابط عمومی می باشد لذا در این راستا ابتدا به اهمیت روابط عمومی برای نیل به توسعه پایدار در سطور زیر اشاره می شود.

اهمیت روابط عمومی از یک زندگی شخصی تا کار در مسئولیت مشخص در سازمان های خصوصی و یا دولتی کاملا مشهود است، هر فردی در مواجهه با افراد دیگر خواه ناخواه مجموعه ای از آداب معاشرت، تعاملات و مناسبات را برمی گزیند که می تواند به انزوا رفتن و یا به ارتقاء سطح روابط بین فردی منجر شود.

روابط عمومی در زندگی انسان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، با کمی تأمل و نگاه به پیرامون خود، هنگام بروز مشکلات، مواقعی که از دیگران راهنمایی می خواهیم، و … به این مهم پی می بریم.

در ادارات و سازمان ها این مهم بسیار خطیرتر است چرا که علاوه بر این که موفقیت یا عدم موفقیت فرد مطرح است، سرنوشت کل مجموعه نیز تحت تاثیر روش های به کار گرفته قرار می گیرد و ممکن است به برقراری یک روابط مطلوب و کارآمد و یا یک رابطه لجام گسیخته و نامطلوب منتهی گردد.

روابط عمومی{public realitions} در راستای این تعامل و ارتباط، هم بر افکار عمومی تاثیر گذار است و هم از آن نقش می پذیرد ، مدیر روابط عمومی برای پیشبرد و تعالی مجموعه خود و آگاهی از نحوه ی قضاوت جامعه در مورد فعالیت های مربوطه نیازمند توجه به افکار عمومی است که در قبال آن استراتژی مناسب و مطلوب باید به گونه ای طراحی گردد که با کمترین تنش، وصول به اهداف سازمانی محقق گردد.

از طرف دیگر روابط عمومی با ارائه اطلاعات و مستندات به هنگام به جامعه و مخاطبان می تواند در شکل گیری و جهت دهی به افکار عمومی تاثیر گذار باشد. بنابر این نقش روابط عمومی در این زمینه ایجاد تعامل مطلوب و کارآمد با افکار عمومی است.

روابط عمومی نقشی بسیار موثر در بهبود وضعیت سازمان و ایجاد تعامل بین مجموعه های درون و برون سازمانی دارد. مدیر روابط عمومی در هر سازمان بایستی واجد یک سری خصوصیات و روش های کار آمد در اداره امور و انجام وظایف شغلی باشد تا بتواند موجب پیشرفت کاری در ادارات و سازمان ها گردد.

روابط عمومی از گذشته تا قرن ۲۱، تغییرات شگرفی را به خود دیده است. روابط عمومی قرن ۲۱ بسیار پیچیده تر از روابط عمومی قرن های قبل است و تحولات فراگیر دنیای معاصر مسئولیت های بیشتری را متوجه کارگزاران روابط عمومی می کند.

اگر بخواهیم ،روابط عمومی نقش مطلوب و متناسب با شرایط قرن ۲۱ را ایفا کند، بایستی به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در درجه ی نخست هر سازمانی، نسبت به تثبیت و تقویت جایگاه روابط عمومی اقدام نماید.

در مراتب بعدی، تدوین ساختار، اساسنامه روابط عمومی، در نظر گرفتن نیروهای کافی برای انجام وظایف مربوطه و مجهز شدن به ابزارهای نوین ارتباطی مورد توجه قرار گیرد تا روابط عمومی بتواند از عهده ی مسائل گسترده دنیای معاصر برآید و راهنمای خوبی برای مجموعه ی خود و مخاطبان گردد

امروزه این یک‌ اصل‌ اساسی‌ و پذیرفته‌ شده‌ در مدیریت‌ است؛که‌ افراد و مؤسسات‌ برای‌ رسیدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نیازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درک‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ بایکدیگر و عموم‌ مردم‌ هستند؛که در این راستا روابط عمومی‌، نقش‌ و جایگاه‌ ویژه ای‌ دارد. برای نیل به توسعه همه جانبه پایدار در کشورو همچنین تحقق نظام جامع اطلاعات و ارتباطات که یکی از مهمترین اضلاع آن روابط عمومی می باشد؛ باید توجه ای اساسی و همه جانبه از سوی دست اندرکاران و مسئولین نظام به روابط عمومی داشته باشیم.