اولین همایش هوشمندسازی کسب وکارهای دولتی وخصوصی در بوشهر برگزارشد

دراولین همایش هوشمندسازی کسب وکارهای دولتی وخصوصی که باحضورمیهمانان این همایش دکتر حسن نجفی مدرس دانشگاه ومتخصص درحوزه فضای مجازی وهمچنین دکتر هادی زمانی مدرس دانشگاه ومتخصص درحوزه ارتباطات کشور درمرکز آموزش های توسعه وآینده نگری استان بوشهر برگزارشد.

دراولین همایش هوشمندسازی کسب وکارهای دولتی وخصوصی که باحضورمیهمانان این همایش دکتر حسن نجفی مدرس دانشگاه ومتخصص درحوزه فضای مجازی وهمچنین دکتر هادی زمانی مدرس دانشگاه ومتخصص درحوزه ارتباطات کشور درمرکز آموزش های توسعه وآینده نگری استان بوشهر برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران دراین همایش ابتدا دکتر نجفی درمورد هوشمندسازی وفعال سازی کسب وکارهای دولتی وخصوصی ازطریق فناوری اطلاعات وارتباطات صحبت کردند وتاکید به هوشمند سازی شهر بوشهر داشتند وی گفت:استان بوشهر ازاستان های همجوار وکشورهای همجوار دراین زمینه متاسفانه عقب افتاده است که بایستی هرچه سریعتر این عقب ماندگی بااتکا به مهارت ودانش وتولید جبران شود .

وی درادامه گفت:شهر بوشهر پتانسیل وظرفیت های خیلی عالی برای یک زیر ساخت شهر هوشمند دارا می باشد.

که مستلزم اجرای دو الزام هستیم تابه یک شهر هوشمندبرسیم اینکه الزام اول بایستی تولیدوتکنولوژی ودانش رامهارت افزایی وهم افزایی کنیم .

الزام دوم اینکه ظرفیت همکاری به وجودآوریم وازتوانمندی های موجود مطالبه گری مهارت افزایی از اساتید دانشگاه وافرادتحصیلکرده ومتخصص دراین حوزها داشته باشیم .

که در مدل MBA و DBA مطالبه گری مهارت آموزش داده می شود .سخنران بعدی که دکتر هادی زمانی مدرس دانشگاه ومتخصص در حوزه ارتباطات بودند اشاره به ویژگیها وخصوصیات انسان ارتباطی پرداختندکه برای آن ۱۰ویژگی رابرشمردند که آن ۱۰اصل عبارتند از ۱-صداقت ،۲-نظم ،۳-تواضع وفروتنی ،۴-علم اندوزی ،۵-مبارزه باهدررفت واتلاف،۶-یکپارچگی،۷-پس انداز اجتماعی (سرمایه ،امید،شادی)۸-ارتباط محور ۹-هوشمندسازی ،۱۰-خدمت به دیگران رابرشمردوتک به تک آن رابرای جمع حاضر توضیح دادند وبرای هرکدام مثالهایی خیلی جالب وملموس از جامعه اداری وروزمزه زندگی امروزی می آوردند که سخنرانی وی موردتوجه جمع حاضر قرار گرفته بود .

درپایان مراسم رونمایی از اولین دوره تخصصی DBAروابط عمومی (بامجوز وزارت علوم ،تحقیقات وفن آوری وقابل ترجمه درخارج ازکشور )دراین مرکز باحضور مدیران ادارات دولتی وخصوصی ودانشجویان به همت موسسه افق رسانه برگزارشد.