انتصاب سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهرکرد

رییس دانشگاه شهرکرد در حکمی سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهرکرد را منصوب کرد.

رییس دانشگاه شهرکرد در حکمی سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهرکرد را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، روز یکشنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۸، دکتر سعید کریمی رییس دانشگاه شهرکرد در حکمی دکتر مهدی کرمی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی را به عنوان سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب کرد.

در این حکم دکتر سعید کریمی لزوم مدیریت و هماهنگی برنامه‌های مختلف، تعامل فعال با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رسیدگی به فعالیتهای واحدهای زیر مجموعه دفتر ریاست، را متضمن موفقیت ایشان دانست.

گفتنی است، دکتر سعید کریمی طی نامه جداگانه ای از خدمات صادقانه و بی‌شائبه دکتر محمد علی محمدی در زمان تصدی”مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه” تقدیر و تشکر کرد.