انتصاب مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی

طی حکمی از سوی دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی ، طاهره رستمی کنشالی به عنوان مدیر اداره روابط عمومی و حوزه ریاست این پژوهشکده منصوب شد.

مدیر اداره روابط عمومی و حوزه ریاست پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی ، طاهره رستمی کنشالی به عنوان مدیر اداره روابط عمومی و حوزه ریاست این پژوهشکده منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر علی منتظری رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی طی حکمی طاهره رستمی کنشالی را به عنوان مدیر اداره روابط عمومی و حوزه ریاست پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی منصوب کرد.