هم اندیشی روابط عمومی های اداره های دولتی شهرستان بندرعباس

نخستین هم اندیشی مسوولان وکارشناسان روابط عمومی های شهرستان بندرعباس با هدف تبادل نظر پیرامون بیان موثر تر فعالیت های اداره متبوع خود برگزار شد.

نخستین هم اندیشی مسوولان وکارشناسان روابط عمومی های شهرستان بندرعباس با هدف تبادل نظر پیرامون بیان موثر تر فعالیت های اداره متبوع خود برگزار شد.