معرفی مسئول روابط عمومی هیأت کشتی استان همدان

مسئول روابط عمومی هیأت کشتی استان همدان

یاسر نصرتی از کشتی نویسان و خبرنگاران ورزشی قدیمی استان همدان به عنوان مسئول روابط عمومی هیأت کشتی استان همدان معرفی شد.