انتصاب سرپرست روابط عمومی بیمه آرمان

طی صدور حکمی از سوی دکتر کامبیز پیکارجو مدیرعامل شرکت بیمه آرمان ،شعیب نظری به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی این شرکت منصوب گردید
طی صدور حکمی از سوی دکتر کامبیز پیکارجو مدیرعامل شرکت بیمه آرمان ،شعیب نظری به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی این شرکت منصوب گردید .

در بخشی از این حکم آمده است :

بدینوسیله با توجه به توانمندیها و سوابق ارزنده جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی منصوب می گردید.امید است در سایه مساعدتهای حق تعالی در راستای وظائف حاکم موفق و مؤید باشید .