انتصاب سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

طی حکمی از سوی مهندس بوشهری؛ مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین، علیرضا پرهیزکاری به عنوان «سرپرست روابط عمومی» منصوب شد.

طی حکمی از سوی مهندس بوشهری؛ مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین، علیرضا پرهیزکاری به عنوان سرپرست روابط عمومی منصوب شد.

در این حکم همچنین از خدمات علی حسنپور در طول دوران تصدی رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان تشکر و قدردانی شد.

گفتنی است با توجه به ابلاغ ساختار جدید بهره برداری شهرستان قزوین و تقسیم این شهرستان به دو منطقه ۱ و ۲ طی احکام جداگانه ای از سوی شریفی معاون امور بهره برداری استان، علی اکبر صادقی فر به عنوان سرپرست اداره گاز منطقه ۱ ، علی حجتی پور به عنوان سرپرست اداره گاز منطقه ۲ منصوب شدند.