انتصاب معاون فرهنگی و مدیر روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران

معاون فرهنگی و مدیر روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران منصوب شدند.

روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران، طی احکامی جداگانه از سوی علیرضا اسدی مدیرعامل باشگاه، رضا نادری به‌ عنوان معاون فرهنگی و سجاد پیروزپیمان به‌ عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران منصوب شدند.