روابط عمومی قلب دستگاه اجرایی است

روابط عمومی قلب هر دستگاه اجرایی و مهمترین رسالت آن تغییر نگرش در دولت و مردم است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در مراسم تقدیر از حوزه روابط عمومی این اداره کل گفت: روابط عمومی قلب هر دستگاه اجرایی و مهمترین رسالت آن تغییر نگرش در دولت و مردم است.

محمدرضا جهانگیری تصریح کرد: روابط عمومی باید برای به روزنمودن آموزشها با تکنولوژی جدید وکوتاه شدن دوره های آموزشی که نیازمند همگامی همه همکاران و مخاطبین است تلاش کند.

در این مراسم که با حضور معاونین اداره کل برگزار شد از تلاش و فعالیت های واحد روابط عمومی اداره کل در زمینه ارتباطات درون و برون سازمانی و توسعه و ترویج آموزش های مهارتی قدردانی بعمل آمد.