خانه مطبوعات استان زنجان از روابط عمومی توزیع برق قدردانی کرد

حسین نجاری رئیس هیات مدیره ویوسف ناصری مدیرعامل خانه مطبوعات استان زنجان با اهداء لوح سپاس به خاطر اهتمام در پاسخگویی مسئولانه به شفافیت عملکردمدیران ودستگاه‌ها ونیز تنویر افکار عمومی به منظور مددرسانی به نهادهای عمومی وخصوصی از رویا قزلباش مدیردفترروابط عمومی این شرکت قدردانی کردند.

نقش حیاتی برق وگاز استان زنجان درتوسعه کشور و تقدیر از روابط عمومی توزیع برق استان

حسین نجاری رئیس هیات مدیره ویوسف ناصری مدیرعامل خانه مطبوعات استان زنجان با اهداء لوح سپاس به خاطر اهتمام در پاسخگویی مسئولانه به شفافیت عملکردمدیران ودستگاه‌ها ونیز تنویر افکار عمومی به منظور مددرسانی به نهادهای عمومی وخصوصی از رویا قزلباش مدیردفترروابط عمومی این شرکت قدردانی کردند.

دردیدار مدیران انرژی استان زنجان مطرح شد:

برق وگاز استان زنجان در نقطه ترانزیت انرژی نقش حیاتی درتوسعه کشور دارد

به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، مهندس احمدلو مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به اتفاق هیات همراه در دفتر مهندس علیزاده رئیس هیات مدیره ومدیرعامل این‌شرکت حضور یافته و در خصوص راهکارهای تعامل نزدیک فی مابین رای زنی کردند .

علیزاده ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل شرکت گاز استان وهیات همراه بر نقش موثر این دو مجموعه انرژی در توسعه همه جانبه استان تاکید کرد و گفت: باتوجه به ضرورت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در منطقه وکشور ،ضرورت جایگزینی انرژی پاک و تجدید پذیر دوچندان شده است .

احمدلو در صحبت های خود ، ارتباط دوشرکت توزیع برق وگاز استان زنجان را نزدیک و شایسته عنوان کرد و گفت: برای شکوفایی و بالندگی همه جانبه هماهنگی دستگاه های اجرایی ضروری است . وی افزود : کارها و تجربیات مفید وموثری درحوزه ارائه خدمات مطلوب به مردم و مشترکان در این دوشرکت درحال اجراست که برای انتقال وتبادل این تجربیات تمهیداتی انجام خواهد شد.