ارتقای سطح فرهنگ کشور، با کمک هم اندیشی مدیران روابط عمومی

رئیس نخستین جشنواره آرمان برتر ضمن خیر مقدم به مدعوین نخستین جشنواره آرمان برتر گفت : جشنواره آرمان برتر در نخستین گام خود سعی کرده جایگاه روابط عمومی را در میان آحاد مردم مورد ارزیابی قرار دهد.

رئیس نخستین جشنواره آرمان برتر ضمن خیر مقدم به مدعوین نخستین جشنواره آرمان برتر گفت : جشنواره آرمان برتر در نخستین گام خود سعی کرده جایگاه روابط عمومی را در میان آحاد مردم مورد ارزیابی قرار دهد.

مژده افشار ادامه داد : این نخستین گام ما است و در این راه همراهی شما عزیزان و نخبگان عرصه روابط عمومی می تواند روزهای روشنی را پیش روی ما بگذارد.

وی افزود : امید است این هم اندیشی بستری برای ارتقای فرهنگ در کشور باشد، آرمان برتر ما ساختن ایرانی آباد، آزاد و عزتمندتر در جهان است .