تصویب تدوین سند اطلاع رسانی در سمنان

این سند به منظور ارتباط بیشتر مدیران دستگاهای اجرایی و روابط عمومی ها با رسانه ها و اطلاع رسانی و شفاف سازی تهیه و تدوین میشود.

تدوین سند اطلاع رسانی با ساختار جدید در استان سمنان تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان در جلسه شورای اطلاع رسانی گفت: این سند به منظور ارتباط بیشتر مدیران دستگاهای اجرایی و روابط عمومی ها با رسانه ها و اطلاع رسانی و شفاف سازی تهیه و تدوین میشود.

سعید ناجی با بیان اهمیت و نقش رسانه ها در انتشار عملکرد دستگاه ها گفت: همه مدیران و مسئولان باید در ارتباط با خدمات محقق شده و نتایج آن با صداقت و شفافیت پاسخگو باشند و رسانه های نیز به عنوان پل ارتباطی انتقال دهنده این خدمات به مردم باشند.

رییس شورای اطلاع رسانی استان سمنان با تاکید بر اینکه رسانه ها باید علاوه بر اینکه در مسیر اطلاع رسانی ، واقع گرا و منصف باشند گفت: رسانه ها از عوامل مهم وفاق و همدلی در جامعه هستند.

خدایی راد دبیر شورای اطلاع رسانی استان هم در این جلسه تغییر رویکردها و ساختارها را برای ارتباط بیشتر رسانه ها و روابط عمومی ها مهم دانست و افزود: اعتمادسازی، آموزش و به کار گیری نیروهای تخصصی در روابط عمومی ها در ارتباط و تعامل رواط عمومی ها و رسانه های نقش بسزایی دارد.