روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لرستان حائز رتبه برتر شد

از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لرستان به عنوان رتبه سوم روابط عمومی های برتر مناطق ۳۷ گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تقدیر شد.

به گزارش جامعه روابط عمومی، با حضور امیر وکیل زاده معاون مدیرعامل و فاطمه کاهی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از رئیس روابط عمومی این شرکت به عنوان رتبه سوم ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ روابط عمومی های برتر مناطق ۳۷ گانه با اهداء لوح و تندیس تقدیر شد.

عملکرد روابط عمومی های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در زمینه ارتباط با رسانه، پایگاه اینترنتی، انتشارات، سمعی و بصری، فرهنگی، مطالعات اجتماعی، ارتباطات مردمی و رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی به صورت فصلی و سالانه ارزیابی می شود.