آئین تجلیل از رابطین خبری فعال رسانه آموزش و پرورش شهرستان رودان.

رابیطن خبری باید اخبار حوزه های مربوط به خود را به واحد روابط عمومی ارجاع داده شود تا هر چه بهتر انعکاس اخبار صورت پذیرد.

نادر صفایی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان به نقش کلیدی و مهم خبرنگاردر این برهه از زمان پرداخت و افزود: از وظایف خبرنگاران گرفتن بازخورد و انعکاس دیدگاه مردم به دستگاه و همچنین انعکاس چهره مطلوب و واقعی سازمان به مخاطبین است ٠
صفایی عنوان کرد: رابیطن خبری باید اخبار حوزه های مربوط به خود را به واحد روابط عمومی ارجاع داده شود تا هر چه بهتر انعکاس اخبار صورت پذیرد.

 

مسلم ازکات کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش رودان در حوزه خبر و روابط عمومی به بیان مطالبی در خصوص تعریف خبر پرداخت و اظهار داشت: خبر به طور کلی اطلاع رسانی در مورد یک موضوع است که باید تازه، جذاب و جالب  و برای گروه قابل توجهی تهیه و تدوین شده باشد.