انتصاب اعضای شورای هماهنگی ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی

اعضای شورای هماهنگی ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند

اعضای شورای هماهنگی ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر امید آقایان دکتر احمد پیش بین، دکتر عیسی کشاورز، دکتر مهدخت بروجردی، دکتر محمود تعجبی، دکتر پیمان دانش کار آراسته، دکتر کیوان تاج الدینی و دکتر احمدی افزادی به مدت ۲ سال به عضویت در شورای هماهنگی ارتباطات و روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند.