کتاب تکنیکهای روابط عمومی

اهداف روابط عمومی به نیازهای ارتباطی یک مشتری مربوط می شود. این امر، سوء تفاهمهای زیادی را پدید آورده است. به نظر می رسد مدیران مؤسسات احتمالا از اهداف روابط عمومی شان آگاهی دارند

اهداف روابط عمومی به نیازهای ارتباطی یک مشتری مربوط می شود. این امر، سوء تفاهمهای زیادی را پدید آورده است. به نظر می رسد مدیران مؤسسات احتمالا از اهداف روابط عمومی شان آگاهی دارند، اما از آنجا که همیشه به اندازه دلایل منطقی تفکر روابط عمومی را نمی دانند قادر به تشخیص دقیق آنها نیستند.

این کتاب برای دانشجویان رشته جامعه‌شناسی و علوم ارتباطات در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تکنیکهای روابط عمومی» به ارزش ۲ واحد تدوین شده است.

تکنیکهای روابط عمومی عنوان کتابی است از رحمان سعیدی که توسط انتشارات سمت در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روابط عمومی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رحمان سعیدی، کتاب‌های حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات(علم)، روابط عمومی الکترونیکی(جامعه شناسان)، جامعه ی اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، چالش ها و فرصت ها در کشورهای جهان سوم(خجسته)، بررسی پوشش خبر رسانه یی بین المللی(خجسته)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
بخش اول: تکنیکهای روابط عمومی
فصل اول: تکنیکهای پژوهش
فصل دوم: تکنیکهای طرح و برنامه‌ریزی
فصل سوم: تکنیک برقراری ارتباط
فصل چهارم: تکنیک ارزیابی
بخش دوم: کاربرد تکنیکهای روابط عمومی
فصل اول: مؤسسات و سازمانهای ناآشنا با اهداف روابط عمومی و تکنیکهای آن
فصل دوم: مؤسسات و سازمانهایی با اقداماتی در جهت اهداف و تکنیکهای روابط عمومی، …
فصل سوم: مؤسسات و سازمانهایی با فعالیت مطلوب‌تر و استفاده کننده از…

تکنیکهای روابط عمومی
ناشر : سازمان سمت
نویسنده : رح‍م‍ان‌ س‍ع‍ی‍دی‌
قیمت نسخه چاپی : ۱۱,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات نسخه چاپی : ۲۰۱
رده بندی کنگره : ‫‬‭HM1221‫‭/س۷ت۸ ۱۳۹۲‮الف‬
رده بندی دیویی : ‫‬‭۶۵۹/۲۰۷
شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۲۱۹۳۳
شابک : ۹۷۸۹۶۴۵۳۰۸۶۶۵
سال نشر : ۱۳۹۲