تحلیل محتوا و گفتمان در حوزه ارتباط روابط عمومی

سارا فیروزیان رسیدن به یک روابط عمومی مستحکم و کارآمد را مستلزم تحلیل محتوا و پیام، تحلیل فرستنده، تحلیل گیرنده، تحلیل کانال ارتباطی، تحلیل مخاطب، تحلیل بازتاب و تحلیل شرایط وقوع ارتباط دانست.

سارا فیروزیان،مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گفت:«یک روابط عمومی قدرتمند باید برای شناخت کامل و تحلیل ارتباط ،توانایی بررسی محتوا، پیام، فرستنده، گیرنده، بازتاب و … را داشته باشد.»

این جامعه‌‌شناس یکی از پایه های مهم ارتباط موفق روابط عمومی با رسانه را شناخت تحلیل هفتگانه دانست و گفت: «هفت رکن تحلیل هفتگانه عبارتند از تحلیل محتوا و پیام، تحلیل فرستنده، تحلیل گیرنده، تحلیل کانال ارتباطی، تحلیل مخاطب، تحلیل بازتاب و تحلیل شرایط وقوع ارتباط که روابط عمومی‌ها باید این تحلیل هفتگانه را در ارتباط با رسانه مورد بررسی قرار دهند.»

وی اهمیت کیفیت برقراری ارتباط را بیشتر از کمیت آن برشمرد و تاکید کرد: «برقراری ارتباط خود از موضوعات و پدیده ‎های پیچیده جوامع بشری بوده که مستلزم شناخت و افزایش آگاهی‌ها و مهارت‌ها در زمینه ارتباطات است، یک ارتباط مفید و اثربخش زمانی رخ می‌دهد که پیام ارسال شده توسط فرستنده با همان مفاهیم مدنظر، توسط گیرنده دریافت شود و نتیجه منتشر شده در جامعه همان هدف و خواسته مشخص شده باشد.»

فیروزیان با تأکید بر این که نتایج مفید حاصل از یک ارتباط موثرو موفق بسیار بیشتر از چندین ارتباط ناموفق است، یادآور شد: «روابط عمومی برای ارتباط با رسانه که نقطه اتصال سازمان با جامعه است فقط به کمیت ارتباط بسنده نکنند، بلکه برای برقراری ارتباط تأثیرگذار و تأثیرپذیر کیفیت را با استفاده از تحلیل هفتگانه بالا برده و نتایج مطلوب و فراخور سازمان و اجتماع را کسب کنند.»